גילוי נאות

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפויות.

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפויות. ההשקעה בשותפויות הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו של השותף הכללי בלבד . זכויות בשותפויות כאמור אינן מוצעות לציבור. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפויות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, אשר בה סיכונים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות.